Porovnanie ročných nákladov na teplo -
Plynová kotolňa vs CZT

Polia označené (*) sú povinné!
Kliknutím na (?) sa objaví informácia o spôsobe vyplnenia príslušného poľa, alebo vysvetlenia údaja, ktorý pole obsahuje.
Druh kotla*
(?)
Vyberte druh Vášho plynového kotla.
Účinnosť*
(?)
%
Údaj vypočítaný automaticky podľa druhu kotla, môžete ho podľa potreby zmeniť.
Výkon kotolne*
(?)
Zadajte výkon Vašej plynovej kotolne.
Životnosť kotolne*
(?)
rokov
Predpokladaná ekonomická životnosť kotolne pre výpočet ročných odpisov z celkovej investície.

Variabilné náklady na prípravu tepla z plynovej kotolne.

Mesačný/ročný nákup energie v plyne

Vyberte jednotku*
(?)
Vyberte jednotku podľa údajov uvedených na faktúre od dodávateľa plynu.
Vyberte obdobie
(?)
za rok
po mesiacoch
Vyberte obdobie podľa fakturačného obdobia od dodávateľa plynu.
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Množstvo plynu*
(?)
m3
Množstvo nakúpeného plynu v m3 - údaj z faktúry podľa fakturačného obdobia.
Spolu energie v plyne za rok*
(?)
kWh
Pri ročnom fakturačnom období; zadajte podľa údajov na faktúre v kWh. Pri mesačnom období; vypočítaná hodnota -súčet mesačných údajov.

Náklady na nákup plynu

Vyberte obdobie
(?)
za rok
po mesiacoch
Vyberte obdobie podľa fakturačného obdobia od dodávateľa plynu.
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Spolu náklady na rok*
(?)
Suma nákladov na nákup plynu za rok, údaj z faktúry podľa fakturačného obdobia.
Ročné odobraté teplo
(?)
kWh
Vypočítaná hodnota – získané množstvo tepla z nakúpeného plynu
Jednotková cena tepla
(?)
€/kWh
Vypočítana hodnota- variabilná zložka ceny tepla

Fixné náklady na prípravu tepla z plynovej kotolne.

Investícia
(?)
Predpokladaná hodnota nákladov na plynovú kotolňu, vrátane komína a prípojky. Údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Odpis - podiel z investície, alebo ročná splátka úveru
(?)
€/rok
Vypočítaná hodnota, ako podiel hodnoty investície a počtu rokov jej odpisovania/ Ročná splátka úveru podľa úverovej zmluvy alebo ponuky banky.
Úrok z úveru
(?)
€/rok
Vypňte v prípade, ak ste plynovú kotolňu financovali z úveru.
Poistenie majetku
(?)
€/rok
Náklady na poistenie škody z havárie PK. Vyplňte podľa potreby.
Náklad na obsluhu
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Revízie - plynové zariadenie
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Revízie - elektro zariadenie
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Revízie - tlakové zariadenie
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Revízie komínov
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Servis, opravy, prehliadky
(?)
€/rok
Predpokladaná hodnota, údaj môžete podľa potreby zmeniť.
Poplatok za plynomer
(?)
€/rok
Vpylňte výšku poplatku, ktorý platíte za plynomer.
Ostatné náklady
(?)
€/rok
Vyplňte v prípade potreby.
Spolu fixné náklady PK
(?)
€/rok
Vypočítaná hodnota; súčet fixných nákladov.
Fixná zložka
(?)
€/kWh
Fixná zložka vašej ceny tepla z plynovej kotolne.

CZT ŽT, a.s.

Cena tepla za fixnú zložku ceny tepla
(?)
€/kW
Hodnota stanovená Rozhodnutím ÚRSO pre príslušné obdobie, podľa platnej legislatívy.
Cena tepla za variabilnú zložku ceny tepla
(?)
€/kWh
Hodnota stanovená Rozhodnutím ÚRSO pre príslušné obdobie, podľa platnej legislatívy.
Ročné odobraté teplo
(?)
kWh
Vypočitaná hodota.
Regulačný príkon
(?)
kW
Výpočet stanovený podľa metodiky ÚRSO v zmysle platnej Vyhlášky.
Celkový ročný náklad za teplo ŽT, a.s. ÚK+TÚV
(?)
Vypoćítaná honota.

Výpočet